BE Group logotype

Finansiella rapporter

BE Group Q1 2016 - starkt kassaflöde

22 april 2016, 07:45
  • Nettoomsättningen minskade med 11 procent och uppgick till 978 MSEK (1 104).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 9 MSEK (12)
  • Rörelseresultatet, påverkat av engångskostnader om -45 MSEK (0), uppgick till -45 MSEK (10).
  • Resultat efter skatt uppgick till -53 MSEK (0).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51 MSEK (-54)
  • Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,20 kr (0,00).
  • Beslut fattat om att avveckla olönsamma verksamheter i Tjeckien och Slovakien.

 
VDs kommentar

Kommentarer till perioden
Utvecklingen under årets första kvartal har till stora delar präglats av det kraftiga prisfall på stål som skedde under slutet av 2015. Den nu rådande prisnivån är betydligt lägre än för bara ett år sedan. Generellt lägre priser i kombination med att försäljningen på marknaderna i Tjeckien och Slovakien minskat med ca 40 procent gör att koncernens totala försäljning minskar med 11 procent i jämförelse med samma kvartal förra året.

Den minskade försäljningen och de fortsatta förlusterna i kombination med de svaga marknadsutsikterna, har lett fram till ett beslut om att genomföra en förändring av koncernens verksamhet i Tjeckien och Slovakien. Förändringen innebär att verksamheten i Slovakien avvecklas liksom försäljningen av plåt och aluminium i Tjeckien. Den lönsamma delen av vår verksamhet i Tjeckien som framgångsrikt förser marknaden med kapat stångmaterial, berörs inte av förändringen.

Det utlevererade tonnaget på huvudmarknaderna Sverige och Finland ligger i stort sett i nivå med föregående år, trots att kvartalet påverkats säsongsmässigt av påskhelgen som, till skillnad från förra året, inföll under första kvartalet. Med förbättrade underliggande marginaler och lägre omkostnader så visar vi ett resultat i linje med föregående år på dessa marknader, trots lägre priser.

Sammantaget minskade kvartalets underliggande resultat till 9 MSEK jämfört med 12 MSEK föregående år. Försämringen förklaras till stor del av ett sämre resultat i Tjeckien och Slovakien. Det kraftiga prisfallet under slutet av 2015 har lett till lagerförluster på sammanlagt -9 MSEK under det första kvartalet i år. Detta tillsammans med engångskostnader på -45 MSEK, framförallt relaterade till omstruktureringen av Tjeckien och Slovakien, innebär att vi redovisar ett lägre rörelseresultat.

Koncernen visar ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten under det första kvartalet, vilket medför att kassaflödet för den senaste tolvmånadersperioden nu är positivt.

Struktur- och organisationsförändring
För att förbättra förutsättningarna för ett starkare och mer lönsamt BE Group har vi förutom neddragningarna i Tjeckien och Slovakien, genomfört en organisationsförändring i syfte att decentralisera resultatansvaret utifrån två nya affärsenheter, Distribution och Produktion, på respektive huvudmarknad i Sverige och Finland. Konkret innebär detta att affärsområdena delas i affärsenheter fokuserade på distribution respektive produktion. Åtgärderna i sin helhet kommunicerades i april och finns redovisade i den här rapporten under avsnittet Viktiga händelser efter periodens slut.

Med förändringarna i Tjeckien och Slovakien och en organisation som tydligare speglar och stöttar våra affärslösningar förbättrar vi förutsättningarna för en starkare marknadsposition.

Utsikter
Om vi blickar framåt förefaller prisbilden nu ha stabiliserats efter det kraftiga fallet under slutet av förra året. Vår bedömning är att priserna nått botten och att trenden framöver kommer vara positiv. Samtidigt är bedömningen att marknadens efterfrågan kommer att ligga kvar på nuvarande nivå.

Anders Martinsson, VD och koncernchef
 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33  e-post: andreas.karlsson@begroup.com

  Idag, klockan 09:00, kommenterar Anders Martinsson och Andreas Karlsson utvecklingen i ett analytiker- och pressmöte. Konferensen hålls på engelska och kan följas via webb eller per telefon, se information nedan.
Deltagare via webb samt för de som önskar ställa frågor i samband med presskon- ferensen, vänligen klipp ut och klistra in följande länk för att registrera er via webben. Säkerställ att hela länken följer med.

http://edge.media-server.com/m/p/zv23w649

Följande telefonnummer kan användas för att delta i presentationen:

Sverige: +46 8 519 993 64
Storbritannien: +44 20 336 453 73
USA: +1 855 753 22 37

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2015 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 770 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Fil(er) för nedladdning: PDF 705 KB BE Group PR 160422 SV 159 KB
  |  Skriv ut sidan