BE Group logotype

Pressmeddelanden

BE Groups årsstämma 2016

28 april 2016, 17:15

BE Groups årsstämma 2016 avhölls idag, torsdagen den 28 april, på bolagets huvudkontor i Malmö. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor Till styrelseledamöter omvaldes Petter Stillström, som även omvaldes som ordförande för styrelsen, Charlotte Hansson, Lars Olof Nilsson och Jörgen Zahlin. Esa Niemi och Mikael Sjölund valdes som nya styrelseledamöter för bolaget. Roger Bergqvist hade avböjt omval. Som revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Arvode Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 1 470 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 70 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att oförändrat ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Disposition av bolagets resultat Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av stämman, innebärande att de medel som står till moderbolagets förfogande om sammanlagt 323 530 818 kronor skulle balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning skulle lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som överensstämmer med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2015. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga samt att rörlig ersättning maximalt ska kunna uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen. Vid uppsägning från BE Groups sida ska gälla att fast lön under uppsägningstid inte ska överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders fast lön.

Beslut om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av bolagets aktier Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om sammanläggning av bolagets aktier (omvänd aktiesplit), varvid 20 befintliga aktier läggs samman till en ny aktie (sammanläggning 1:20). Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdagen får inte inträffa innan sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket. Sammanläggningen förväntas ske under senare delen av maj 2016. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier beslutade stämman också om ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier, varefter antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 aktier och till högst 40 000 000 aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman slutligen att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman 2017, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, i syfte att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 538 381 aktier, vilket motsvarar 26 919 aktier efter sammanläggningen, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna aktier. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group. Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida: www.begroup.com

Vid frågor, vänligen kontakta:
Andreas Karlsson, CFO tel: 0709-48 22 33  e-post: andreas.karlsson@begroup.com
 
BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2015 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 770 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Fil(er) för nedladdning: PDF 30.2 KB
  |  Skriv ut sidan