BE Group logotype

Pressmeddelanden

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BE GROUP

29 mars 2016, 11:00

Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor, Spadegatan 1 i Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare, som:
-        dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget fredag den 22 april 2016,
-        dels senast fredag den 22 april 2016, gärna före kl. 12.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredag den 22 april 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste begära sådan omregistrering hos sin förvaltare.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman kan göras på telefon 040-38 42 00 eller på bolagets hemsida, www.begroup.com. Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under adress BE Group AB, att. Jessica Lydevik, Box 225, 201 22 Malmö, senast onsdag den 27 april 2016.

Förslag till dagordning
1.   Öppnande av stämman
2.   Val av ordförande vid stämman
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.   Godkännande av dagordning
5.   Val av en eller två protokolljusterare
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.   Framläggande av
      a)    årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
      b)    styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat
      c)    revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
8.   Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete
9.   Verkställande direktörens redogörelse
10. Beslut om
      a)    Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
      b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
      c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2015
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. Val av styrelse
14.  Val av revisor
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om:
      I. ändring av bolagsordningen, och
      II. sammanläggning av aktier
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
18. Avslutning

Förslag till val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
BE Groups valberedning inför årsstämman 2016, bestående av Bengt Stillström (AB Traction), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Fredrik von Baumgarten (The Pure Circle) samt Petter Stillström (styrelseordförande i BE Group) har föreslagit att Petter Stillström ska väljas till ordförande vid stämman.

Förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 10 b)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015 samt att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 323 530 818 kronor, inklusive årets förlust på 224 342 971 kronor, balanseras i ny räkning.

Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 11)
Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara 6 stycken utan suppleanter.

Förslag till fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor (punkt 12)
Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 470 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och oförändrat 210 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning oförändrat utgå med 70 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter, medan för arbete i ersättningsutskottet ska oförändrat ingen ersättning utgå.

I anslutning till valberedningens förslag till styrelsearvode föreslår styrelsen, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för BE Group och efter skriftlig överenskommelse mellan BE Group och ett av en styrelseledamot helägt svenskt aktiebolag, att styrelsearvode ska kunna faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse (punkt 13)
Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Petter Stillström, Charlotte Hansson, Lars Olof Nilsson och Jörgen Zahlin samt nyval av Esa Niemi och Mikael Sjölund. Roger Bergqvist har avböjt omval.

Esa Niemi är civilingenjör, född 1948 och är både svensk och finsk medborgare. Han bedriver i dag, med bas i Sverige, egen verksamhet som managementkonsult. Esa Niemi har en lång industriell erfarenhet, främst som företagsledare och inom försäljning i bolag som Nolato, KB Components (tidigare Konstruktions-Bakelit AB) och Hackman.

Mikael Sjölund är högskoleingenjör inom byggnadsteknik, född 1971. Han bedriver i dag egen investerings- och konsultverksamhet samt är VD för Effso Entreprenad AB. Han har tidigare bland annat arbetat som projektchef och inköpschef inom Skanska samt varit vice VD för Imtech Nordic.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Stillström.

Förslag till val av revisor (punkt 14)
Valberedningen har föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid om ett år. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Eva Carlsvi att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

Ersättningen för ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig. Den fasta ersättningen ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer och ska fastställas årligen. Rörlig ersättning ska relateras till graden av uppfyllelse av årliga i förväg väl definierade mål och maximalt kunna uppgå till 50 % av den fasta ersättningen.

Pensionen ska vara avgiftsbestämd och motsvara högst 30 % av den fasta årslönen.

Vid uppsägning från BE Groups sida ska gälla att fast lön under uppsägningstid inte ska överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders fast lön.

Styrelsens förslag till beslut om (I) ändring av bolagsordningen och (II) sammanläggning av aktier (punkt 16)
I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en sammanläggning av bolagets aktier. För att genomföra sammanläggningen enligt styrelsens förslag behöver bolagsordningens gränser för antalet aktier justeras i enlighet med vad som föreslås nedan.

(I) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

För att möjliggöra sammanläggning av bolagets aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkten 16.II föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Bolagsordningens gränser för högsta och lägsta antal aktier ändras från lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000, varvid § 5 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 5
”Antal aktier skall vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.”

(II) FÖRSLAG TILL BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier, varvid 20 befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:20). Bolagets huvudaktieägare, AB Traction, har åtagit sig att till de aktieägare vars aktieinnehav inte motsvarar ett fullt antal nya aktier och som därmed inte kan läggas samman till en ny aktie, vederlagsfritt utge det antal aktier (1-19) som krävs för att samtliga aktieägares aktieinnehav ska vara jämnt delbart med 20 (avrundning uppåt).

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdagen får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i bolaget minska från 260 202 495 till 13 010 124. Den föreslagna sammanläggningen innebär att aktiens kvotvärde ändras från en (1) krona till cirka 20 kronor.

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut enligt punkterna 16.I och 16.II som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav
Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 16.I-II ska antas som ett beslut. Stämmans beslut enligt ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier (punkt 17)
För att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv och ge styrelsen möjlighet att åstadkomma en ändamålsenlig kapitalstruktur för bolaget föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2017, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av sammanlagt högst 538 381 aktier vilket motsvaras av 26 919 aktier efter sammanläggningen, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna aktier. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group. Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Majoritetskrav
Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar under punkterna 15-17 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.begroup.com, senast den 7 april 2016 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag under punkterna 11-14 finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.begroup.com.

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 260 202 495. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 538 381, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

Malmö i mars 2016
BE Group AB (publ)
Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33, e-post: andreas.karlsson@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2015 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 770 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Fil(er) för nedladdning: PDF 111 KB
  |  Skriv ut sidan