BE Group logotype

Pressmeddelanden

BE Groups årsstämma 2015

07 maj 2015, 18:30

BE Groups årsstämma 2015 avhölls idag, torsdagen den 7 maj, på bolagets huvudkontor i Malmö. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Petter Stillström, som även valdes som ny ordförande för styrelsen, Roger Bergqvist, Charlotte Hansson, Lars Olof Nilsson och Jörgen Zahlin. Anders Ullberg hade avböjt omval. Som revisor nyvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 1 260 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med totalt 150 000 kronor, varav 70 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att oförändrat ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvode, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för BE Group och efter skriftlig överenskommelse mellan BE Group och ett av en styrelseledamot helägt svenskt aktiebolag, ska kunna faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av stämman, innebärande att de medel som står till moderbolagets förfogande om sammanlagt 411 205 786 kronor, efter årets förlust på 130 521 442 kronor, skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslutade även att ingen utdelning skulle lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak överensstämmande med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2014. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga samt att rörlig ersättning maximalt ska kunna uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen. Vid uppsägning från BE Groups sida ska gälla att fast lön under uppsägningstid inte ska överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders fast lön.

Beslut om ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet samt godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Stämman beslutade också att godkänna den av styrelsen beslutade företrädesemissionen av aktier. Villkoren för emissionen innebär att två befintliga aktier, som innehas på avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen den 13 maj 2015, ger rätt att teckna fem nya aktier. Teckningstiden löper från och med den 21 maj till och med den 4 juni 2015. Högst 185 474 367 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 185 474 367 kr. Teckningskursen är 1,40 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en emissionslikvid om ca 259,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 13 maj 2015.

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt de villkor som fastställts av styrelsen beslutade stämman samtidigt med emissionsbeslutet även om ändring av bolagsordningens gränser för högsta och lägsta aktiekapital respektive högsta och lägsta antal aktier samt om minskning av aktiekapitalet.

Bolagsstämmans beslut att godkänna den av styrelsen beslutade nyemissionen fattades med mer än två tredjedelars majoritet, beräknat med bortseende från AB Tractions aktieinnehav i bolaget. I enlighet med uttalande från Aktiemarknadsnämnden erhåller därigenom AB Traction undantag från den eventuella budplikt som kan uppkomma för AB Traction med anledning av aktieteckning under dess emissionsgaranti.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman slutligen att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman 2016, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, i syfte att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 538 381 aktier, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna aktier. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group. Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida: www.begroup.com

Vid frågor, vänligen kontakta:
Andreas Karlsson, CFO
tel: +46 (0)709 482 233  e-post: andreas.karlsson@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2014 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 750 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Fil(er) för nedladdning: BE Group stämmokommuniké 150507 17.5 KB
  |  Skriv ut sidan