BE Group logotype

Pressmeddelanden

BE Group bokslutskommuniké 2014 - positiv försäljningsutveckling under årets avslutning

05 februari 2015, 07:45
  • Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009 MSEK (1 039).
  • Rörelseresultatet försämrades till -30 MSEK (-8) och det underliggande rörelse- resultatet till -9 MSEK (-4).
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 46 MSEK (36).
  • Den tjeckiska verksamheten som tidigare klassificerats som verksamhet till försäljning har återförts som ordinarie verksamhet under perioden. Till följd av detta har rörelseresultatet under perioden belastats med en engångskostnad om 14 MSEK.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår till aktieägarna för räkenskapsåret 2014.
  • Styrelsen kommer att föreslå en nyemission på cirka 250 MSEK.

BE Groups tf VD och koncernchef Lars Engström kommenterar rapporten:

”Trots att 2014 som helhet varit ett besvärligt år har marknadsutvecklingen under slutet av året varit positivare i jämförelse med tidigare kvartal och motsvarande period förra året.

I Sverige ligger omsättning och tonnage under fjärde kvartalet på samma nivå som föregående år, medan vi för affärsområde Finland kan notera en kraftig ökning av både tonnage och omsättning. Finland drivs framförallt av en god utveckling inom verkstads- industri, men också av en framgångsrik satsning på byggsektorn, där vi hittills varit svagare i Finland än i Sverige. Värt att lyfta fram är också vår verksamhet i Baltikum där samtliga enheter visar tillväxt och positiva resultat.

Under kvartalet har vi beslutat att återföra verksamheten i Tjeckien, då vi inte kunnat slutföra den planerade försäljningen. I samband med detta har vi gjort en nedskrivning av tillgångar som, tillsammans med en nedskrivning i BE Group Produktion Eskilstuna, belastar periodens rörelseresultat med engångskostnader på totalt 20 MSEK. Koncernens bruttoresultat och bruttomarginaler var i princip oförändrade jämfört med samma period föregående år.

Vi förväntar oss en viss förbättring av efterfrågan under det kommande kvartalet.”

Vid frågor, vänligen kontakta:
Lars Engström, tf VD och koncernchef
tel: 0734-11 79 01            e-post: lars.engstrom@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33          e-post: andreas.karlsson@begroup.com

Idag, klockan 09.00, kommenterar Lars Engström och Andreas Karlsson utvecklingen i ett analytiker- och pressmöte. Konferensen hålls på engelska och kan följas via webb eller per telefon, se information nedan.

Deltagare via webb samt för de som önskar ställa frågor i samband med presskonferensen, vänligen klipp ut och klistra in följande länk för att registrera er via webben. Säkerställ att hela länken följer med.

http://edge.media-server.com/m/p/b2z6d9o4

Följande telefonnummer kan användas för att delta i presentationen:

Sverige:   +46 (0)8 505 56 474
Storbritannien:  +44 (0)203 364 53 74
USA:    +1 855 753 22 30

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2014 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 800 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Fil(er) för nedladdning: PDF 726 KB BE Group PR Q4 2014 SE 117 KB
  |  Skriv ut sidan