">BE Group
BE Group logotype

Finansiell statistik

Resultaträkning - Koncern
MKR
2015 2016
Nettoomsättning
4 155 3 870
Kostnad för sålda varor
-3 631 -3 309
Bruttoresultat
524 561
 
Försäljningskostnader
-415 -395
Administrationskostnader
-102 -111
Övriga rörelseintäkter och -kostnader
-123 -47
Andel av resultat i joint venture
2 8
Rörelseresultat
-114 16
 
Finansiella poster
-48 -27
Resultat före skatt
-162 -11
 
Skatt
-7 -9
Periodens resultat
-169 -20
 
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
18 10
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
44 40
 
Resultat per aktie , Kr
-19,47 -1,56
Resultat per aktie efter utspädning, Kr
-19,47 -1,56
 
 
Rapport över koncernens totalresultat
Periodens resultat
-169 -20
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser
-17 20
Säkring av nettoinvestering i utländskt dotterbolag
15 -18
Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat
-3 4
Summa övrigt totalresultat
-5 6
Periodens totalresultat
-174 -14
 
Historiken finns i separat fil på www.begroup.com - välj Investerare och Finansiell statistik.
  |  Skriv ut sidan