BE Group AB noteras på Stockholmsbörsen

BE Group AB (publ) har godkänts för notering på Stockholmsbörsen. Erbjudandet att teckna aktier riktar sig till allmänheten i Sverige, till vissa anställda i bolaget samt till institutionella investerare i Sverige och utlandet.

För att ta del av prospekt och anmälningssedel måste du acceptera villkoren i nedanstående text.

Denna Internetsida utgör inte ett erbjudande till personer i USA eller till andra personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till USA eller annat land där sådan distribution förutsätter ytterligare registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämplig bestämmelse i sådant land. Användare av denna Internetsida anmodas att informera sig om och efterleva sådana restriktioner.

För att ta få tillträde till och använda denna Internetsida måste du bekräfta och intyga att du befinner dig i, och har hemvist i Sverige. Detta kan du göra genom att klicka på "Ja/jag accepterar" nedan.

För prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Prospekt
För nedladdning i Acrobat PDF-format.

Ja, jag accepterar ovanstående villkor för att ta del av prospektet
Nej, jag accepterar inte ovanstående villkor för att ta del av prospektet