BE Group logotype

Styrelse och utskott

Sammansättning
BE Groups styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter, vilka väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen tillåter inte val av suppleanter.

Bolagets styrelse utgörs av sex ledamöter valda av årsstämman den 28 april 2016: Petter Stillström (ordförande), Lars Olof Nilsson, Charlotte Hansson, Jörgen Zahlin, Esa Niemi och Mikael Sjölund samt en arbetstagarrepresentant, Mikael Törnros.

Samtliga sex årsstämmovalda ledamöter är oberoende i förhållande till BE Group och bolagsledningen. Samtliga årsstämmovalda ledamöter, med undantag av Petter Stillström, är även att betrakta som oberoende i förhållande till BE Groups större ägare.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som bland annat klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning inklusive ordförandens roll. Arbetsordningen reglerar även hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation som underlag för dess arbete och för att kunna fatta underbyggda beslut. Styrelsen har också fastställt en instruktion för verkställande direktören och en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen samt antagit andra särskilda policies.

  |  Skriv ut sidan